<?php 
class PY{
/**
*@param $_String 汉字
* @param $_Code 编码方式,默认gb2312,设置为其他任意字符则为utf8编码
* 试用方法  Pinyin('如果是UTF8第二个参数随便写',1);
*/
	static public function Pinyin($_String, $_Code='gb2312') {
	  $_DataKey =
				"a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha".
	      "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|".
	      "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er".
	      "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui".
	      "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang".
	      "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang".
	      "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue|lun|luo|ma|mai".
	      "|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne".
	      "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen".
	      "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang".
	      "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|".
	      "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|".
	      "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu".
	      "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you".
	      "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|".
	      "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
	
	  $_DataValue =
				"-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990".
	      "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725".
	      "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263".
	      "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003".
	      "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697".
	      "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211".
	      "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922".
	      "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468".
	      "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664".
	      "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407".
	      "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959".
	      "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652".
	      "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369".
	      "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128".
	      "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914".
	      "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645".
	      "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149".
	      "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087".
	      "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658".
	      "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340".
	      "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888".
	      "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585".
	      "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847".
	      "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055".
	      "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780".
	      "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274".
	      "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
	  $_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
	  $_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
	  //array_combine:创建一个数组,用一个数组的值作为其键名,另一个数组的值作为其值
	  //PHP_VERSION:表示PHP的版本
	  $_Data = (PHP_VERSION>='5.0') ? array_combine($_TDataKey, $_TDataValue) : PY::_Array_Combine($_TDataKey, $_TDataValue);
	  //arsort:对数组进行逆向排序并保持索引关系
	  //reset:将数组的内部指针指向第一个单元
	  arsort($_Data);
	  reset($_Data);
	
	  /**
	   *  假如编码不是gb2312,则启用utf-8
	   */
	dump($_String);
	  if($_Code != 'gb2312') $_String = PY::_U2_Utf8_Gb($_String);
	  $_Res = '';
	  for($i=0; $i<strlen($_String); $i++) {
	    $_P = ord(substr($_String, $i, 1));
	    /**
	     *
	     */
	    if($_P>160) {
	      $_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1));
	      $_P = $_P*256 + $_Q -65536;
	    }
	    $_Res .= PY::_Pinyin($_P, $_Data);
	  }
	  return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);
	}
	
	static public function _Pinyin($_Num, $_Data) {
	  if($_Num>0 && $_Num<160 )
	    return chr($_Num);
	  elseif($_Num<-20319 || $_Num>-10247)
	    return '';
	  else {
	    foreach($_Data as $k=>$v) {
	      if($v<=$_Num)
	        break;
	    }
	    return $k;
	  }
	}
	
	static public function _U2_Utf8_Gb($_C){ 
		$_String .= '';
		if($_C < 0x80){
			$_String .= $_C;
		}elseif($_C < 0x800){
			$_String .= chr(0xC0 | $_C>>6);
			$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
		}elseif($_C < 0x10000){
			$_String .= chr(0xE0 | $_C>>12);
			$_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);
			$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
		} elseif($_C < 0x200000) {
			$_String .= chr(0xF0 | $_C>>18);
			$_String .= chr(0x80 | $_C>>12 & 0x3F);
			$_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);
			$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
		}
		return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);
	} 
	 
	
	/**
	 * 等价PHP5版本的array_combine函数
	 */
	static public function _Array_Combine($_Arr1, $_Arr2) {
	  for($i=0; $i<count($_Arr1); $i++) $_Res[$_Arr1[$i]] = $_Arr2[$i];
	  return $_Res;
	}
}

?>
 
 
 
 
//按拼音排序
function array_sort($arr,$keys,$type='asc'){ 
  $keysvalue = $new_array = array();
  foreach ($arr as $k=>$v){
    $keysvalue[$k] = $v[$keys];
  }
  if($type == 'asc'){
    asort($keysvalue);
  }else{
    arsort($keysvalue);
  }
  reset($keysvalue);
  foreach ($keysvalue as $k=>$v){
    $new_array[$k] = $arr[$k];
  }
  return $new_array; 
}

附件下载:
PY.class.zip 2.96KB

et_highlighter